“Jako członek Parlamentu Europejskiego zobowiązuję się do walki na rzecz sprawiedliwości podatkowej”
 

Podpisując to zobowiązanie, popieram, aby firmy wielonarodowe płaciły należne podatki I zobowiązuję się do działania na rzecz:

  • Wprowadzenia przejrzystości dla wszystkich dużych przedsiębiorstw wielonarodowych za pośrednictwem publicznego raportowania kraj po kraju, aby obywatele mogli zobaczyć gdzie międzynarodowe korporacje prowadzą działalność gospodarczą I jakie podatki płacą w każdym kraju, w którym działają;

  • Zastąpienia przestarzałego podatku od osób prawnych - systemem, który traktuje każdą korporację wielonarodową jako jeden podmiot do celów podatkowych i przydziela krajom prawa do opodatkowania w oparciu o poziom tworzenia wartości i działalność gospodarczą, jaką korporacja posiada w każdym kraju. System ten powinien obejmować minimalną efektywną stawkę podatku od osób prawnych i unikać wprowadzania nowych mechanizmów, które mogą być nadużywane przez międzynarodowe korporacje do unikania podatków;

  • Włączającej, przejrzystej globalnej reformy podatkowej poprzez wspieranie ustanowienia międzyrządowej komisji podatkowej pod auspicjami ONZ, gdzie wszystkie kraje rozwinięte i rozwijające się mogą uczestniczyć na równych zasadach w reformie światowych standardów podatkowych;

  • Ochrony sygnalistów i dziennikarzy, którzy działają w interesie publicznym, w tym tych, którzy ujawniają unikanie opodatkowania na dużą skalę lub uchylanie się od opodatkowania. Ochrona ta musi obejmować zarówno pracowników sektora prywatnego, jak I publicznego;

  • Budowania uczciwych, postępowych i uwzględniających płeć systemów podatkowych a także likwidacji szkodliwych praktyk podatkowych, rajów podatkowych i wyścigu do dna. Obejmuje to przeprowadzenie dokładnej oceny skutków, w celu zapewnienia, że polityka podatkowa UE nie ma negatywnego wpływu na równość płci lub kraje rozwijające się.

 
Who has signed?