“Ik beloof te strijden voor belastingrechtvaardigheid als lid van het Europees Parlement”

 

Door deze belofte te ondertekenen, ondersteun ik dat multinationale ondernemingen en grote vermogens hun fair deel aan belastingen betalen en beloof ik te pleiten voor EU-beleid dat inzet op:

  • Transparantieregels voor alle grote multinationals door middel van openbare rappportering per land, zodat burgers kunnen zien waar multinationals bedrijfsactiviteiten hebben en wat ze aan belasting betalen in elk land waar ze actief zijn;
  • progressieve ecofiscaliteit die de natuur en het klimaat beschermen, bijdragen aan een rechtvaardige overgang en ongelijkheden binnen en tussen landen verminderen. Dit houdt in dat activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu gereguleerd moeten worden met de meest effectieve maatregelen, waaronder niet-fiscale maatregelen;
  • Samenwerking op EU-niveau om de belasting van grote vermogens te bevorderen, onder meer door belastingen op vermogen en vermogenswinst;
  • Eerlijke, progressieve en gendergevoelige belastingsystemen, en een einde aan schadelijke belastingpraktijken, belastingparadijzen en de race naar de bodem. Dit omvat belastingstelsels die worden gestuurd door impactstudies om ervoor te zorgen dat het belastingbeleid geen negatieve gevolgen heeft voor gendergelijkheid of ontwikkelingslanden;
  • EU-steun voor een inclusieve en transparante wereldwijde belastinghervorming door middel van een Kaderverdrag van de Verenigde Naties inzake internationale belastingsamenwerking waaraan alle landen op gelijke voet kunnen deelnemen. Deze hervormingen moeten het volgende omvatten
    • Vervanging van het verouderde vennootschapsbelastingstelsel door een stelsel dat elke multinationale onderneming voor belastingdoeleinden als één entiteit behandelt en belastingrechten toekent op basis van de mate van waardecreatie en economische activiteit die de onderneming in elk land heeft. Dit systeem moet een minimale effectieve vennootschapsbelasting omvatten en mechanismen vermijden die door multinationale bedrijven kunnen worden misbruikt om belastingen te ontwijken;
    • Bevordering van een eerlijk en effectief wereldwijd belastingstelsel dat maximaal rekening houdt met de realiteiten en prioriteiten van ontwikkelingslanden.