“Zavezujem se, da se bom kot poslanec/ka Evropskega parlamenta zavzemal/a za davčno pravičnost.”

S podpisom te zaveze podpiram, da morajo multinacionalke in bogati posamezniki plačati svoj delež davkov, in se zavezujem, da se bom zavzemal za politike EU, ki spodbujajo:

  • pravila o transparentnosti za vse velike mednarodne korporacije z javnim poročanjem po posameznih državah, ki bi omogočila državljanom, da vidijo, kje mednarodne korporacije poslujejo in koliko plačujejo davkov v vsaki državi, v kateri poslujejo;
  • progresivne okoljske davke, ki zagotavljajo varstvo narave in podnebja, prispevajo k pravičnemu prehodu ter zmanjšujejo neenakosti v državah in med njimi. Pri tem je treba upoštevati, da je treba okolju škodljive dejavnosti urejati z najučinkovitejšimi ukrepi, vključno z nedavčnimi;
  • sodelovanje na ravni EU za spodbujanje obdavčitve posameznikov z visokim premoženjem, tudi z davki na premoženje in kapitalske dobičke;
  • pravične, progresivne davčne sisteme, ki upoštevajo enakost spolov, ter odpravo škodljivih davčnih praks, davčnih oaz in tekmovanja proti dnu. To vključuje davčne sisteme, ki jih usmerjajo ocene učinka, da se zagotovi, da davčne politike nimajo negativnih učinkov na enakost spolov ali države v razvoju;
  • podporo EU za vključujočo in transparentno svetovno davčno reformo z okvirno konvencijo Združenih narodov o mednarodnem davčnem sodelovanju, v kateri lahko vse države sodelujejo enakopravno. Te reforme bi morale vključevati:
    • Nadomestitev zastarelega sistema davka od dohodkov pravnih oseb s sistemom, ki vsako nadnacionalno korporacijo za davčne namene obravnava kot en subjekt in dodeljuje davčne pravice na podlagi ravni ustvarjanja vrednosti in gospodarske dejavnosti korporacije v posamezni državi. Ta sistem bi moral vključevati najnižjo efektivno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb in se izogibati mehanizmom, ki jih lahko multinacionalke zlorabljajo za izogibanje davkom;
    • Spodbujanje pravičnega in učinkovitega svetovnega davčnega sistema, ki v celoti upošteva realnost in prednostne naloge držav v razvoju.