“Euroopan parlamentin jäsenenä sitoudun puolustamaan vero-oikeudenmukaisuutta”

Allekirjoittamalla tämän sitoumuksen osoitan tukeni sille, että monikansallisten yhtiöiden ja varakkaiden yksityishenkilöiden tulee maksaa osuutensa veroista. Samalla sitoudun tukemaan EU-tason aloitteita, joiden tavoitteena on:

  • Julkista maakohtaista veroraportointia koskevien läpinäkyvyyssääntöjen ulottaminen kaikkiin suuriin monikansallisiin yhtiöihin, jotta kansalaiset voivat nähdä, missä maissa yrityksillä on toimintaa ja kuinka paljon veroja ne maksavat kussakin toimintamaassaan;
  • Progressiiviset ympäristöverot, jotka edistävät luonnonsuojelua ja ilmastokestävyyttä, tukevat oikeudenmukaista siirtymää ja vähentävät eriarvoisuutta niin kansallisesti kuin maiden välillä. Ympäristölle haitallista toimintaa tulee kuitenkin aina säännellä tehokkaimmilla keinoilla – myös muilla kuin verotuksellisilla;
  • EU-tason yhteistyö varakkaiden yksityishenkilöiden verottamisen varmistamiseksi muun muassa varallisuuteen ja myyntivoittoihin kohdistuvien verojen avulla;
  • Oikeudenmukaiset, progressiiviset ja sukupuolinäkökulmat huomioon ottavat verojärjestelmät, sekä haitallisten verokäytänteiden, veroparatiisien ja aggressiivisen maiden välisen verokilpailun lopettaminen. Tämä edellyttää mm. vaikutusarvioihin pohjautuvaa verojärjestelmien kehittämistä sekä sen varmistamista, ettei verojärjestelmillä ole kielteisiä vaikutuksia tasa-arvoon tai kehittyviin maihin;
  • EU:n tuki osallistavalle ja läpinäkyvälle kansainvälisen verojärjestelmän uudistamiselle kaikkien maiden tasavertaisen osallistumisen mahdollistavan YK:n puiteverosopimuksen avulla. Uudistukseen tulisi sisältyä:
    • Vanhentuneen yritysverojärjestelmän korvaaminen verojärjestelmällä, joka kohtelee monikansallisia yrityksiä yhtenä verotuksellisena toimijana, ja jakaa verotusoikeudet yrityksen kussakin maassa tapahtuvan arvonluonnin ja taloudellisen toiminnan perusteella. Verojärjestelmään tulisi sisältyä efektiivistä veroastetta koskeva minimitaso ja siinä tulisi välttää verovälttelyn mahdollistavia mekanismeja.
    • Reilun, tehokkaan ja kehittyvien maiden realiteetit ja prioriteetit aidosti huomioivan kansainvälisen verojärjestelmän edistäminen.